Informasjon

Åpenhetsloven

Om åpenhetsloven

Loven skal fremme virksomheter sin respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, samt sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Om oss, produkter, tjenester og markedet vi opererer i

PCS Group er en ledende tilbyder av stålkonstruksjoner, alle typer overflatebehandling og stillasarbeid på skipsverft og landbaserte onshore-bedrifter i hele Norge. Gruppen jobber både med vedlikehold og nyanlegg/installasjoner. Totalt er det i dag ca. 350 kollegaer i PCS, alle med bred erfaring innenfor sine fagområder.

PCS Group AS består av følgende selskaper:

 • PCS Group AS
 • PCS Construction Norway AS
 • PCS Property AS
 • PCS Pulverlakk AS

PCS Group har en vedtatt strategi om å jobbe aktivt for å fremme anstendige arbeidsforhold, og hindre brudd på menneskerettigheter blant sine leverandører og forretningsforbindelser, samt i sine egne arbeidsoperasjoner.

Hvordan vi arbeider med Åpenhetsloven

Denne redegjørelsen gjelder alle selskapene i PCS Group AS. Arbeidet gjennomføres risikobasert, med utgangspunkt i at de leverandørene og forretningsforbindelsene hvor PCS handler i størst omfang, samt har stor påvirkning, prioriteres i første rekke. Selskapet har i den anledning fokusert på forbindelser hvor innkjøp i 2023 har vært over MNOK 0,1, samt der hvor man eventuelt har kjennskap til brudd.

Arbeidet med åpenhetsloven er grovt sett organisert i følgende arbeidsfaser:

Tilrettelegging

 • Etablere omfang for arbeidet med åpenhetsloven og aktsomhetsvurderingene
 • Involvere deltakere i arbeidet med åpenhetsloven og aktsomhetsvurderinger
 • Identifisere og analysere interessenter til arbeidet med åpenhetsloven

Aktsomhetsvurderinger

 • Forankre arbeidet med åpenhetsloven
 • Forankre retningslinjer for ansvarlig næringsliv
 • Kartlegge faktiske og mulige negative konsekvenser for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold
 • Iverksette tiltak for faktiske forhold og vesentlig risiko
 • Kontrollere og dokumentere effekt av tiltak
 • Kommunisere med interessenter
 • Gjenopprette og erstatte ved faktisk skade på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold

Redegjørelse

 • Årlig redegjørelse av resultater fra aktsomhetsvurderingene (innen 30. Juni hvert år)

Svare på spørsmål

 • Sikre at alle kan komme i kontakt med oss og stille spørsmål til oss om hvordan vi arbeider med åpenhetsloven og resultater fra våre aktsomhetsvurderinger

Denne prosedyren er basert på metodikk og digitale arbeidsflater fra Tavler AS.

PCS Group sine retningslinjer for ansvarlig næringsliv

PCS Group sine retningslinjer er forankret i styret og er implementert i bedriften.

Retningslinje Bruk av retningslinje
Policy for ansvarlig næringsliv Policy for ansvarlig næringsliv skal brukes internt i vår egen bedrift og også overfor våre leverandører og forbindelser, slik at vi alle jobber systematisk og i samme retning når det gjelder ivaretakelse av menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Policy for ansvarlig næringsliv i bedriften er et integrert policy-dokument, som ivaretar alle tre fokusområder (menneskerettigheter, anstendige arbeidsforhold og ytre miljø) for ansvarlig næringsliv.
Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer brukes internt i vår egen bedrift og også overfor våre leverandører og forbindelser, slik at vi alle er omfattet av de samme retningslinjene for etisk forretningsvirksomhet.
Krav til lev. og forbindelser Dette styrende dokumentet brukes som vedlegg til standardkontrakter med leverandører/forbindelser, slik at vi avtalefester hensyn til ansvarlig næringsliv i alle kontraktsinngåelser.

Resultat fra vårt arbeid med aktsomhetsvurderinger

Vi har identifisert følgende risikoer og/eller faktiske hendelser med negativ påvirkning på ansvarlig næringsliv:

Diskriminerende adferd på anlegg

Konsekvens 🟡, Sannsynlighet 🟡

 • Hva er vi usikre på?

Vi opptrer i en bransje som kan ha utfordringer med diskriminering, da særlig med tanke på kjønn og kulturell/etnisk bakgrunn.

Vi er derfor usikre på om det forekommer diskriminering i vår leverandørkjede som følge av dette. Dette kan være et problem med tanke på rekruttering av kvinner og mennesker med minoritetsbakgrunn til bransjen, og/ellers trivsel på arbeidsplassen. Dette gjelder bygg og anleggsbransjen generelt, og vi må anta at det derfor også gjelder i prosjekter der vi er involvert.

Vi er videre usikre på om diskriminering rapporteres, og at vi derfor har mørketall hva gjelder negative hendelser i vår leverandørkjede.

 • Hvorfor har risikoen fått denne vurderingen?

Vi vet at det forekommer brudd på likestilling mellom kjønn i vår bransje, og at det er et mannsdominert yrke. Konsekvensen av dette er ulike muligheter for menn og kvinner til å utvikle seg yrkesmessig. Videre har vi fra tidligere erfaringer indikasjoner på at det har forekommet diskriminering på bakgrunn av kultur og/eller religion.

 • Tiltak for å håndtere risiko

Heve intern fokus rundt likestilling: Vi skal fokusere på likestilling i naturlige møtepunkter vi har internt i Gruppen, samt sørge for å fremme våre krav til alle leverandører som er involvert på anlegg.

Medarbeiderundersøkelse: Vi skal gjennomføre en undersøkelse blant våre medarbeidere med fokus på det psykososiale arbeidsmiljøet, herunder likestilling og diskriminering. Undersøkelsen skal dekke PCS sine selskaper, samt hvordan våre medarbeidere opplever dette ute på anlegg.

 • Effekt av tiltak

Heve intern fokus rundt likestilling: Vi forventer å få mer fokus på likestilling blant våre egne ansatte, slik at de kan være foregangsfigurer ute på anlegg. Dette antar vi vil redusere diskriminering, samt gi oss innsikt til å treffe ytterligere tiltak.

Medarbeiderundersøkelse: Vi forventer at vi gjennom en medarbeiderundersøkelse vil få innsikt i det psykososiale arbeidsmiljøet i Gruppen, og på den måten få muligheten til å treffe tiltak for å motvirke diskriminering og fremme likestilling.

Sosial dumping / lav avlønning 

Konsekvens 🟡, Sannsynlighet 🟢

 • Hva er vi usikre på?

Vi er usikre på om våre leverandører lønner sine ansatte i henhold til gjeldende tariffer og regelverk, da vi ikke har systematisk kontroll på dette i dag.

 • Hvorfor har risikoen fått denne vurderingen?

VI anser sannsynligheten for at det forekommer tilfeller av underbetalte ansatte hos våre leverandører som lav, og konsekvensen for middels Dette på bakgrunn av at vi ikke kjenner til slike tilfeller per dags dato.

 • Tiltak for å håndtere risiko

Innhente informasjon om våre leverandører: Vi skal innhente informasjon om våre leverandører, og på den måten gjøre oss kjent med deres rutiner og retningslinjer for arbeidsvilkår.

Ivareta påseplikt: Vi skal ivareta egen påseplikt ovenfor våre leverandører for å sikre at det ikke forekommer sosial dumping i vår leverandørkjede.

Distribusjon av leverandørkrav: Vi skal distribuere PCS sine leverandørkrav til alle leverandører for bedre forståelse og kompetanse rundt arbeid for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

 • Effekt av tiltak

Innhente informasjon om våre leverandører: Vi forventer å få bedre kunnskap om våre leverandører, og på den måten kunne treffe rettede tiltak for å bedre arbeidsforholdene hos våre leverandører og underleverandører.

Ivareta påseplikt: Ved å ivareta påseplikten, så forventer vi at fokuset rundt anstendige arbeidsforhold vil øke, samt at vi vil øke sannsynligheten for å oppdage eventuelle negative tilfeller i egen leverandørkjede. Vi tror dermed at tiltaket vil redusere sannsynlighet for brudd, eller at bruddene blir mindre alvorlige.

Distribusjon av leverandørkrav: Ved å informere våre leverandører om PCS sine sine krav, så forventer vi at de samme kravene vil stiles videre til underleverandører. Vi tror dermed at tiltaket vil redusere sannsynlighet for brudd, eller at bruddene blir mindre alvorlige. 

Negativ belastning som følge av skiftarbeid

Konsekvens 🟢, Sannsynlighet 🟢

 • Hva er vi usikre på?

Brorparten av ansatte i PCS arbeider på skift/rotasjon. Dette fører til lengre sammenhengende perioder borte fra venner og familie. I en slik ordning har de ansatte kun mulighet til kommunikasjon gjennom telefon og andre sosiale medier. Vi er derfor usikre på om lange arbeidstimer og skiftarbeid kan gjøre det utfordrende for ansatte å opprettholde en god balanse mellom arbeid og familieliv, noe som kan påvirke deres trivsel på arbeidsplassen.

 • Hvorfor har risikoen fått denne vurderingen?

Vi mener sannsynligheten og konsekvensen for at ansatte ikke trives på jobb er lav på bakgrunn av at vi ikke har funn eller indikasjoner som tilsier dette i dag. Allikevel ønsker vi å holde risikoen under oppsyn, fordi vår erfaring viser at skiftarbeid på generelt grunnlag kan være krevende for våre medarbeidere.

 • Tiltak for å håndtere risiko

Bruke verneombudapparatet: Vi skal samarbeide med våre tillitspersoner og verneombud i de ulike selskapene for å kartlegge eventuelle negative erfaringer ved skiftarbeid. Vi vil videre bruke funnene fra vår medarbeiderundersøkelse til å supplere denne innsikten.

 • Effekt av tiltak

Bruke verneombudapparatet: Gjennom våre undersøkelser forventer vi å få bedre innsikt og kompetanse om effekten av skiftarbeid, og på den måten kunne treffe mer rettede tiltak for å forhindre negativ belastning som følge av skiftarbeid.

Varsler om faktiske og mulige brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i PCS Group sine virksomheter

Vi oppfordrer ansatte og andre til å varsle om faktiske eller mulige brudd på anstendige arbeidsforhold og grunnleggende menneskerettigheter. Det er 3 måter dette kan gjøres på:

 • Varsling internt til bedriften
 • Varsling til offentlig myndighet: Arbeidstilsynet, Forbrukertilsynet, likestillings- og diskrimineringsombudet er eksempel på dette.
 • Varsling til offentligheten, f. eks media.

Dato for vedtak

Dato: 18.6.2024

Elektronisk signert av styret i PCS Group AS